Меню Затваряне

Консултиране по време на кризи

Всеки от нас се е сблъсквал с различни по вид проблеми, и вероятно всеки човек е преживял или преживява някаква криза.  Има кризи през които се минава по лесно през други по-трудно, това до голяма степен е индивидуално, и зависи и от самия човек от това как се  възприема, с какви очи гледа на живота, от това дали ще се затвори в себе си или ще потърси помощта на приятел или професионална психологична помощ

Кризата може да се тълкува като временен отговор на дадена ситуация с която в момента сме неспособни да се справим. Кризите идват ненадейно или очаквано и могат да бъдат свързани и с възрастта.

Консултиране по време на кризи от клиничен психолог в Пловдив д-р Гергана Кехайова - психотерапевт

Животът се изразява ката преходипрез различни състояния. Преминаването към новото състояние е изпълнено с кризи.В този смисъл кризите не са нещо неочаквано, част от кризите са предвидими иочаквани и зависят от преходите: например състояние на преход от несемеен къмсемеен начин на живот.Много от промените в средата на жизнения път могат дадоведат до настъпване на криза у даден човек.

Кризите възникват във времето и се изразяват с различна сила

Възможни индикатори за настъпване на кризата:

 • Симптоми на стрес, включващи депресия, тревожност главоболие;
 • Нагласи на объркване и паника – Азът започва да се чувства отчаян, възможни  поведения – наркотици, алкохол, безразсъдно шофиране или апатия;
 • Съсредоточаване върху облекчаването  – желание за излизане от ситуацията, плач умоляване всичко това да се прекрати, Азът не може да се справи със случващото се по рационален начин.
 • Намаляване на ефективността – Азът продължава да се справя с задълженията, но ефективността е намалена, засилването на чувствителността върху ниската ефективност допълнително обезкуражава.  

Кризите са резултат от обединяването на външни и вътрешни условия.

 • Външните – негативни външни събития;
 • Вътрешни – как човек оценява събитието.

Преживяването на кризите зависи от:

 • Миналите преживявания;
 • Социална поддръжка;
 • Способности за справяне;
 • Възприемане на кризата;
 • Виждането за света.

Промени настъпващи по-време на кризата

Кризата е свързана с усещането за загуби. Това са загуби на:

 • Себеуважение – може да бъде глобално или в отделна област (какво мислят за мене другите, след като си загубих работата, Аз съм неудачник..);
 • Идентичност – насочва към преосмисляне на въпроса кой съм;
 • Усещане за справяне – Азът започва да се разколебава дали може да прави това, което прави;
 • Сигурност в оцеляването – Азът е неуверен, че ще се справи със задоволяването на базисните потребностти.

Фази по време на криза

Кризата имаобособени няколко фази, които трябва добре да се познават от човека който щедаде психологическа помощ, на клиент изпаднал в криза.

Първа фаза: Фаза на влияние – Азът се изправя пред това, което се е случило – започва да осъзнава случилото се;

Следващата фаза е Фаза на объркване /оттегляне/ , това емоционално объркване и смесица от емоции създава желание за потискане на емоциите:

 • поведение – изпълнено с гняв и вина;
 • мислене- объркано и неясно;
 • насоченост- оттегляне, отдръпване, затваряне; търсене, самосъжаление.

Фаза на адаптиране – тази фаза продължава седмици, основното за тази фаза е появата на позитивни нагласи и надеждата за нещо ново, поведението се отличава с търсене на новото:

Фаза на възстановяване и помиряване –съмненията и самосъжаленията се заменят с надеждата, започват да се появяватнови обекти – дейности, развлечения, хора:

 • поведение – ориентирано към търсене на новото и изпълнено с надежда; тестване на реалността;
 • мислене – насочено към решаване на проблема;
 • насоченост – връщане към реалността, към нормалното;
 • емоции – надежда.

Кризисната ситуация трябва да бъде оценена

Точното оценяване на ситуацията най-общо е свързана с:

 • отчитане на Събитието (какво се е случило);
 • Възприятие (как възприема събитието ако има загуба);
 • Емоции (какви са изпитваните емоции, страх, радост, гняв, обърканост), (какви способности за справяне съществуват);
 • Поведение;
 • Вътрешни и външни ресурси за справяне;
 • Мотивация за промяна;
 • Потенциални не адаптивни поведения.

В процеса на консултиране, човекнаучава нови неща за себе си, започва да променя неща които не одобрява ипридобива нови навици, разбира се това може да постигне само ако добре започнеда разбира себе си.

В отделните психологичнинаправления тези изменения са изразени различно.

К.Роджърс разкрива измененията,които настъпват с клиента в процеса на консултирането, като движение  от статичност към динамичност, преминаващопрез различни стадии.

Първи стадий

На този стадий човек е много недоверчив и може би се пита дали е постъпил правилно като е потърсил помощ, измъчва мисълта, че не е достатъчно силен да се примири, Индивидът реагира на ситуацията в настоящето, откривайки сходство с миналия опит.

Втори стадий

У клиента се появява чувството,че е приет. Това означава,че е зададено началото на отварянето и изразяванетона вътрешния опит. На този етап можи да отсъства чувство за лична отговорносткъм проблема.

Трети стадий

Започва свободно разкриване наминали случки, преживявания, чувствата се разкриват като изпитани в миналото.Диференцирането на чувствата и мислите е по-голямо.

Четвърти стадий

Чувствата започват да сеизразяват по-свободно, като обект на настоящето; появява се описание и напо-силни чувства, но те все още не са отнесени към настоящето.

Пети стадий

Чувствата започват да сеизразяват свободно и да се отнасят към настоящето.

Преживяванията се тълкуватсвободно, настъпват открития в пространството на смисъла.

Шести стадий

Блокираните чувства започват дасе проявяват и изразяват и приемат без страх. Преживяванията могат да сеприемат напълно и да се преосмислят.

Седми стадий

Клиента започва да живее в потокана своите чувства, преживяването на „Аз“ като един непрекъснатоизменящ се „Аз“, открит за себе си и за другите става възможно. Презтози стадий клиента се престрашава и се вглежда по-задълбочено вътре в себе сиима желание да се промени.

Предизвикателството е техника за постигане на ново виждане на ситуацията

С прилаганетона тази техника, шанса проблема от неразрешим да се види в друга светлина отклиента е голям.

Идеята за нововиждане е изразена чрез различни термини: ново разбиране, преобразувановиждане, нова рамка, развитие на ново обективно възприятие, преструктуриране наконцепциите и др.

Възможно е клиента да осъзнай, че„виновниците“ за неговото положение може да са съвсем безобидни апроблем може да е и само неговото черногледство.

Предизвикателството подпомагаидентифицирането на различни модели на поведение.

Ниската самооценка, негативнитенагласи, бедният опит, ниските очаквания, вярването, че „на мен не мивърви“ оформят мнение за собствените проблеми, като за „неразрешимипроблеми“.

Напоследъкхората живеят в една надпревара, надпревара за    власт,жилище, и работа. Неминуймо у някой хора се появяват комплекси или започват даизпитват деструктивни чувства.

Албърт Елис, 1962, открива десет ирационални идеи или вярвания, които водят до деструктивни чувства и затрудняват пълноценния живот:

 • Аз трябва да бъда обичан и приеман от всички хоратаи да стремя да отговора на техните очаквания.
 • Аз трябва да бъда абсолютно компетентен и даимам успех във всичко, за да бъда доволен от себе си.
 • По-лесно е да се избяга от някой трудности иотговорности, от колкото да се изправя пред тях или да поставя някаквиизисквания пред себе си; ако ги игнорирам мога да ги избегна.
 • Хората които ме нараняват, без да съм направилнищо лошо, са лоши, заслужават обвинение и наказание.
 • Трябва да бъда подготвен за най-лошото, катонепрекъснато си мисля за това което може да се окаже лошо, опасно или страшно.
 • Миналото ме е оформило и е твърде късно да сепроменям.
 • Ужасно е, когато нещата не тръгнат така, кактосъм ги планирал.
 • Не мога да контролирам собственото си чувство защастие: това, което ми се случва, определя щастието ми.
 • Нещата не трябва да протичат по лош начин вживота. Ако това все пак това се случи, то трябва да се намери бързо и леснорешение.
 • По лесно е да оставя нещата така, както са,отколкото да се обвързвам с нещо друго

Смисълът на предизвикателството еда подпомогне клиента да открие това, което го отдалечава от ясното виждане наситуацията и собствените възможности за справяне с нея. Изграждането на новаперспектива разкрива по различен начин не само проблема, но и собственитевъзможности.

Прекратяване на подпомагащите отношения

На този стадий работните отношения достигат своя край. На този етап трябва да личи промяна у клиента, клиента трябва да се е отдалечил от предишните мисли и чувства, които са го измъчвали, имайки нова самооценка и виждане. Клиента на този етап е изградил нова ценностна система и  не се страхува при промяната на АЗ-а.